Privacyverklaring UNDE

Psychologiepraktijk UNDE hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom hebben we deze privacyverklaring opgesteld.

Uw dossier
De wet verplicht psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden gegevens vastgelegd die nodig zijn om zorgvuldig onderzoek te doen en goede zorg te bieden. De praktijk bewaart uw dossier gedurende 15 jaar.

Uw rechten
U hebt als cliƫnt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen.
Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring met uw mening aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier.
Voor alle rechten geldt dat wij in principe ingaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw partner of kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding
Als gezondheidszorgpsycholoog hebben wij een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Psychologiepraktijk UNDE
Marjan Knol
m.knol@unde.nl
registerpsycholoog NIP
BIG nummer 19050803325
NIP nummer 9196